Rammeplaner og sentrale styringsvertøy

Vi jobber aktivt med de nasjonale styringsdokumentene for å utføre de krav som stilles til oss, og for sikre god kvalitet i våre barnehager. 

 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet hvor det stilles store krav til innhold og oppgaver for å sikre et barnehagetilbud av god kvalitet. Barnehagen har de siste årene blitt en viktig samfunnsinstitusjon. Over 90 % av norske barn mellom 1-5 år går i dag i barnehage, noe som har ført til økt krav om kvalitet på det pedagogiske tilbudet.

 

Regjeringen har satt 3 hovedmål for kvalitet i barnehagene:

  • Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager.
  • Styrke barnehagen som læringsarena.
  • Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap.

 

Personalet i våre barnehager er den viktigste ressursen vi har for å sikre disse tre punktene. De voksne må kunne møte barnet på deres nivå, og tilpasse og tilrettelegge utfordringer ut i fra barnets ståsted. Alle barn er forskjellige, og trenger voksne som er lydhøre for deres behov.

 

Vårt hovedmål er å drive barnehager med et høyt faglig og pedagogisk innhold til det beste for barn, foreldre og våre medarbeidere.  Vi skal gi et barnehagetilbud med god kvalitet i alle ledd.

 

Spire & Gro Barnehagene skal være et sted ”der barna er i fokus”.

 

Barnehagens samfunnsmandat

I et samfunnsperspektiv blir barnehager sett på som første steg i et livslangt læringsløp. Dette medfører at barnehagene har fått et mer krevende og omfattende samfunnsmandat.

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». (Barnehageloven §1. formål ).

Les mer her


Linker til nasjonale styringsverktøy: