Foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid med foreldrene er viktig for kvaliteten i barnehagen. Vi ønsker et nært samarbeid for at vi sammen kan gi barna en god oppvekst og utvikling. Å skape helhet og sammenheng i barnets hverdag forutsetter at foresatte og personalet kjenner hverandre godt og er trygge på hverandre. 

 

Barnehageloven understreker at barnehagens arbeid skal foregå i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. Det er derfor viktig at både personalet og foresatte er aktive og ansvarlige deltakere i barnas utvikling og læring i barnehagen.

” Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.” (Barnehageloven § 1, Formål).

 

I en Spire & Gro barnehage kjennetegnes foreldresamarbeid ved at:

  • Foreldrene møter ansatte som legger vekt på gjensidig tillit og respekt.
  • Personalet jobber aktivt for å ha en åpen og trygg kommunikasjon der det skal være rom for konstruktive tilbakemeldinger
  • Foreldrene skal oppleve at barnets behov blir ivaretatt.
  • At foresatte og personalet samtaler om barnets utvikling og læring.
  • Foresatte skal ha medvirkning i planlegging og vurdering av barnehagens arbeid.

 

 

Viktige arenaer for utvikling av et godt foreldresamarbeid:

 

Daglig kontakt

Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Den daglige kontakten ved henting og bringing er en viktig arena for utvikling av et godt samarbeid. Her utveksles viktig informasjon og beskjeder fra foresatte og barnehagen. Tilbakemeldinger til foreldrene på hvordan barnehagedagen har vært for barnet er viktig, og bidrar til at foreldrene får en opplevelse av hvordan barnet trives og utvikler seg.

 

Foreldresamtaler

Foreldresamtalen er en fortrolig samtale mellom foreldrene og barnehagepersonalet. Samtalene er en viktig arena for å legge best mulig til rette for hvert enkelt barn. Her snakker vi om blant annet barnets trivsel, vennskap, utvikling og læring. Vi gjennomfører normalt 2 samtaler i året, og ellers ved behov hos foresatte/barnehagen.

 

Foreldremøter

Foreldremøter avholdes to ganger i året. Her blir ulike temaer med foreldrene tatt opp. Foreldremøte er et fora hvor barnehagen ofte presenter og viser hvordan man jobber med målsettinger i barnehagens årsplan. Foreldremøter er også en god arena hvor foreldre og barnehageansatte drøfter barnehagens innhold og oppgaver.

 

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget er det organet som skal sikre og jobbe for et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen. Alle barnehager må ha et samarbeidsutvalg (jf. § 4 lov om barnehager). Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeids-utvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Samarbeidsutvalget i hver enkelt barnehage blir valgt på første foreldremøte på høsten hvert år.

Klikk her for å lese mer om «Nasjonalt foreldreråd for barnehageforeldre» (FUB).

 

Brukerundersøkelser

For å utvikle kvaliteten på det arbeidet vi utfører så er det viktig for oss å få tilbakemeldinger fra foreldrene på hvordan de oppfatter barnehagetilbudet i barnehagen. Hvert år gjennomfører vi brukerundersøkelser hvor alle foreldrene har mulighet til å evaluere kvaliteten på det arbeidet som utføres i den enkelte barnehage. Vi gjennomfører også brukerundersøkelser ved oppstart i barnehagen. Resultatene bruker vi aktivt sammen med personalet for å videreutvikle kvaliteten på barnehagetilbudet.