Barn i barnehagen har rett til å bli hørt, rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen.

I rammeplan for barnehager står det følgende om tema barns medvirkning:” Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet”.

Barns medvirkning handler om å ta barn på alvor. Medvirkning eller medbestemmelse i praksis betyr å kunne være med på å påvirke innholdet i barnehagen, bli sett, hørt og lyttet til. Få mulighet til å velge og ha innflytelse på egen hverdag. Hvor omfattende medbestemmelsen vil være og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barnas alder og funksjonsnivå.

Vi har kompetente voksne som har gode og oppdaterte kunnskaper om og respekt for barn. Årsplanen i hver enkelt barnehage konkretiserer nærmere hvordan barnehagene sikrer at medvirkning ivaretas.

 

FNs konvensjon om barnets rettigheter, les mer her