Oppstart – de 3 første dagene i barnehagen

Vi legger stor vekt på at barnet får en god start på barnehagelivet. Det å begynne i barnehagen er ofte barnets første skritt ut i den store verden. Den første tiden er spennende for både barn, foreldre og personale. Godt samarbeid, faste rutiner og gradvis tilvenning er vesentlig når barn begynner i barnehagen. Det er viktig å skape gode relasjoner til barn og foreldre.

 

Barnet får sin faste primærkontakt som vil ha ekstra ansvar for å følge opp barnet og skape en god overgang til en ny hverdag. Barnas opplevelse av den første tiden er svært viktig for deres senere forhold til barnehagen. Tiden legges opp individuelt og vi legger vekt på samarbeid og en åpen dialog med foreldrene/foresatte.

 

Tilvenning- de første dagene i barnehagen
Gro-trøtt

Tilvenningstid kaller vi den tiden barna trenger for å bli trygge på de nye voksne, kjent med rommene, rutinene og de andre barna. Tilnærmingen varierer noe avhengig av barnets alder og eventuelt tidligere erfaring med barnehage.

Ved oppstart i barnehagen er det normalt å sette av 3 dager til tilvenning. For de fleste barn er dette nok, men noen barn trenger lengre tid. Personalet sitter inne med mye kunnskap og erfaring om tilvenning, barns utvikling og barn i grupper. Men det er dere foreldre som er «eksperter» på deres barn. Hva som er best for det enkelte barn avtales med foreldrene den første tiden i barnehagen.

De første tre dagene må foreldrene regne med å sette av fullt og helt til tilvenningen. Ut over det må foreldrenes tilstedeværelse avgjøres ut fra hvert enkelt barns behov og i nært samarbeid med barnehagelærer og deres opplevelse av situasjonen.

Den første tiden i barnehagen vil personalet bruke mye tid på å bli kjent med barnet, det er viktig og bygge trygghet og tillit fra første dag.

Alle tilvenninger legges opp individuelt ut ifra barnets alder, utvikling og behov i samråd med foreldrene. Nedfor er en veileder på en «normal» tredagers tilvenning i en Spire & Gro barnehage.

 

Dag 1: Anbefaler vi en lengde på 2-3 timer

 • Dere møtes av primærkontakten, får garderobeplass, hylle etc. og vises rundt på avdelingen/basen hvor dere hilser på barn og voksne på avdelingen.
 • Primærkontakten følger dere hele tiden, og det er barnets eget behov for utforsking av leker, andre barn og voksne som bestemmer tempo.
 • Primærkontakten samspiller så mye som mulig med barnet for å skape trygghet, tillit og bygge gode relasjoner.
 • Første dagen i barnehagen bør foreldrene holde seg nær barnet. Det er viktig for tilvenningen at foreldrene aktivt er med på å introdusere det nye miljøet for barnet. Foreldrene steller barnet, sitter sammen med barnet, er i rommet ved lek osv.
 • Foreldre og primærkontakten snakker sammen underveis om hvordan de neste dagene skal være for barnet.

Dag 2 – Anbefaler vi en lengde på 3-5 timer.

 • Dere møter opp i barnehagen som avtalt med personalet dagen før.
 • Barnet deltar sammen med primærkontakten i aktiviteter som er lagt opp på avdelingen, rutinesituasjoner, spising og lignende.
 • Personalet overtar mer og mer ansvaret for barnet – men fremdeles er foreldrene med ved stell, måltid, legging ved behov o.l.
 • Vi prøver med litt forsiktig hviling/soving, dersom det er innenfor den tiden barnet pleier å sove.
 • Foreldrene holder seg mest mulig i bakgrunnen eller setter seg i et annet rom, men er tilgjengelig i barnehagen.
 • Foreldrene kan prøve å være borte fra avdelingen 1– 2 timer, men her må det individuell tilpasning til i forhold til barnets trygghet.
 • Det er svært viktig at barnet får beskjed om at mor eller far går, men at de kommer tilbake senere. Små barn blir utrygge og mister oversikten og tilliten hvis de ikke får beskjed nå voksne går.

Dag 3: – Anbefaler vi en lengde på 5-6 timer

 • Barnet tilbringer vanligvis denne dagen uten foreldre til stede.
 • Skjønner man at tilvenningen vil ta tid, skal heller ikke denne dagen være så lang. Men hvis de to første dagene har gått greit, kan foreldrene forlate barnehagen.
 • Foreldre og barnehagelærer har ”bli kjent samtale” forutsatt at det lar seg gjennomføre.
 • For å få en trygg overgang, er det viktig at dere setter av god tid når dere leverer. Ta av ytterklærne og følg barnet inn på avdelingen/basen, bli gjerne med på de første aktivitetene i barnehagen denne dagen.
 • Når dere er klare til å gå, si tydelig ifra til barnet.
 • Det er viktig at dere er tilgjengelige på telefon ved behov, og avtal med personalet når barnet blir hentet.

 


Det å gi "slipp" på barnet - er for mange foreldre utfordrende

Vi vet at det å slippe barnet sitt ut i den «store» verden – som barnehagen er den første tiden, kan være vanskelig og ofte forbundet med bekymring for mange foreldre. Dette er en helt normal reaksjon.

Dersom vi opplever at barnet deres ikke har det bra, vil vi alltid ta kontakt og diskutere det med dere, både i Spire-trøtttilvenningsperioden og senere.

 

Er dere bekymret eller ønsker svar på noen spørsmål, ta en telefon til oss for å høre hvordan det går?

 

Dere hjelper barnet deres best i denne overgangsperioden ved å vise barnet at dere er trygge på oss og at dere er sikre på at vi tar godt vare på dem. Hvis det ikke stemmer, vis det likevel og snakk med oss om det som gjør dere utrygge.

For at tilvenningen skal bli best mulig for barnet, dere som foreldre og oss i barnehagen er vi avhengig av å ha en åpen og god kommunikasjon hvor det er rom for konstruktive tilbakemeldinger.

Spør om alt dere måtte lure på. Vi skal på vår side gi den informasjonen vi tror dere har behov for.