Lesetrappa

1 – 2 år: 

Aktivitet og tilrettelegging

 • Bruke sanger, regler, rytme og bevegelse.
 • Bruke pekebøker.
 • Undersøke, eksperimentere og være nysgjerrige.
 • Bilder og dokumentasjon.
 • Kategorisere slektskapsord: ord for mat, dyr og kroppsdeler.

 

Hvordan nå målet:

 • Ha øyekontakt og være bevisst på tilstedeværelse
 • Benevne gjøremål, gjenstander og begreper.
 • Være bevisst på lekens betydning ute og inne.
 • Skape glede ved høytlesing og lese hver dag.

3 – 4 år: 

Aktivitet og tilrettelegging

 • Følge et tema i tekstskaping.
 • Delta i rollelek.
 • Vise interesse for oppslagsverk i søken etter kunnskap.
 • Gjenkjenne noen ordbilder

 

Hvordan nå målet:

 • Jobbe med tekstskaping og skape samtalesituasjoner.
 • Synliggjøre tall, bokstaver og form i det fysiske miljøet
 • Bruke språket bevisst på alle hverdagsområder.
 • Tilrettelegge for rollelek.

5 -6 år: 

Aktivitet og tilrettelegging

 • Kjenne igjen eget navn.
 • Klappe stavelser i ord.
 • Telle ord i korte setninger.
 • Vente på tur.
 • Vite om lese- og skriveretningen.
 • Fortelle sammenhengende om en opplevelse.
 • Dramatisere.

 

Hvordan nå målet:

 • Skape sosial tilhørighet i gruppa.
 • Tilrettelegge for øving.
 • Skape samtalesituasjoner.
 • Være bevisst på å trene opp barnets utholdenhet og konsentrasjon

Regnetrappa

1 – 4 år: 

Aktivitet og tilrettelegging

 • Kjenne til at dagen har faste rutiner
 • Vite hvilke klær som trengs, resonnere seg frem til rekkefølgen
 • Rydde leker på rett plass
 • Bruke tallord, kunne telle til 20
 • Forstå tidsord
 • Delta i matlaging
 • Peke på hvor kroppsdeler er plassert
 • Ordne gjenstander etter størrelse
 • Kjenne igjen geometriske figurer i omgivelsene
 • Rollelek og kunne fordele roller
 • Spill med terning

 

Hvordan nå målet:

 • Bruke matematiske begreper i det daglige
 • Gi barna konkrete erfaringer
 • Gi barn mulighet til å finne løsninger selv ved å delta i planleggingen av aktiviteter
 • Gi rom for rollelek
 • Sanger, rytme, sangleker
 • Spill med terning, Kims lek, lese bøker
 • Barna skal hjelpe til med praktiske gjøreml
 • Butikklek
 • Dagstavle, forutsigbar dagsrytme
 • Formingsaktiviteter,  bruk av naturmaterialer og gjenbruk
 • Bygg og konstruksjonslek

5 -6 år: 

Aktivitet og tilrettelegging

 • Kjenne igjen tall og geometriske former i omgivelsene sine.
 • Bruke tall og telling i hverdagslige sammen-henger og løse oppgaver med små tall, opptil fem.
 • Bruke ulike hjelpemidler for å angi antall opp til ti.
 • Telle til 20 muntlig
 • Sortere materialer etter ulike egenskaper, som farge, form, lengde osv.
 • Bruke begreper til å beskrive plassering, som under, over, mellom, bak, foran osv.